انجمن حمایت از بیماران کبدی و هپاتیتی امید اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 درمان و ویزیت رایگان بیماران کبدی و هپاتیتی بی بضاعت 2 ـ تهیه پروتکل تشخیصی و درمانی با توجه به وضعیت فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصادی بیماران 3 ـ ایجاد زمینه های پژوهشی برای پیشبرد اهداف درمانی 4 ـ ایجاد زمینه مناسب برای همکاران بین گروه های علمی و صنایع دارویی 5 ـ طرح پروپوزال های تحقیقاتی و اجرای پایان نامه های کارروزی ـ تخصصی و فوق تخصصی 6 ـ ایجاد بخش بستری جهت بیماران کبدی و هپاتیتی به منظور بهبود کیفی و کمی خدمات پزشکی 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی