انجمن خبرگان کشاورزی اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : سایر حوزه ها |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارائه خدمات آموزشی مربوط به کشاورزان خدمات تحقیقاتی کمک به سازماندهی و حسن مدیریت بخش دولتی برقراری ارتباط و تعامل بین کشاورزان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات کشاورزی خدمات فنی تخصصی و قبول وکالت تولیدکنندگان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
37 مشاهده
0 متقاضی