انجمن خيريه توانخواهان آسوده مأوي اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :

1-     انجمن، یک سازمان مردم نهاد غیر انتفاعی، غیر دولتی وغیر سیاسی است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی سهامدار آن نیست. 2- در انجمن خیریّه توانخواهان آسوده مأوی هیچ کس نمی تواند مبلغی را به عنوان سود یا سهام برداشت نماید. 3- در صورت انحلال خیریّه آسوده مأوی کلیّه اموال و دارایی ها به یکی از مراکز غیرانتفاعی عام المنفعه مشابه ، واگذار می گردد.4- هزینه های ارائه خدمات همه جانبه به معلولین توسط مردم تأمین می گردد.5- کلیّه فعّالیّت های انجمن با رعایت موازین قانونی انجام می گردد. 6- شفاف سازی از اصول اصلّی حاکم بر مدیریت انجمن می باشد.7- انجمن با روش خِرد جمعی و با تکیه بر نظرات کارشناسان و متخصّصان اداره می شود. 8از ابتدای تأسیس انجمن ،رعایت موازین قانونی و انضباط مالی از اصول حاکم بر مدیریت خیریّه آسوده مأوی بوده است. به منظور تحقق این امر ، در هر سال ، حسابرس قانونی که زیر نظر بازرس منتخب مجمع فعّالیّت می کند ، کلیّه حساب ها را بررسی و به مجمع عمومی سالیانه ، گزارش می نمای

شرح کلیه فعالیت ها :

بسترسازی جهت محیطی آرام و لذّت بخش برای توانخواهان (معلولین جسمی- ذهنی) به منظور ارائه خدمات آموزشی،درمانی، توانبخشی، مشاوره، رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی و اقامتی تلاش در جهت ارتقاء سطح آگاهی توانخواهان (معلولین جسمی- ذهنی)، خانواده هایشان و جامعه از طریق تشکیل کارگاهها و دوره های آموزشی و انجام امور فرهنگی، برپایی نمایشگاه، تولید فیلم، چاپ نشریه و کتاب، تأسیس کتابخانه و مرکز اطّلاع رسانی و برگزاری اردوها و همایشهای علمی و فرهنگی.تلاش در جهت شناسایی و کمک به رشد و شکوفایی توانائیهای بالقوه توانخواهان (معلولین ذهنی جسمی) پذیرفته شده کمک به خود اتکائی و شکل گیری افکار و اهداف، آموزش مهارتهای اجتماعی و شغلی در جهت شکوفایی تواناییهای باقی مانده بالقوه آنان و به فعلیّت رساندن آن در جهت کمک رساندن به جامعه.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

جلب حمایتهای حقوقی ، مادی و معنوی ، افراد و سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در راستای درمان و آموزش و اشتغال و مطلوب سازی وضعیت زندگی توانخواهان ( معلولین جسمی ذهنی ) و خانواده هایشان2- ایجاد ارتباط با مؤسّسات و جمعیّت های مشابه در داخل و خارج از کشور و اخذ هر گونه مشاوره و راهنمایی و کمکهای نقدی و غیر نقدی آنان به نفع توانخواهان ( معلولین جسمی-ذهنی ) پذیرش شده. 3- ایجاد اقامتگاه های تمام وقت با توجّه به امکانات جهت یاری رساندن به توانخواهان و جلب و جذب حمایتهای مردمی در ایجاد این گونه مراکز.

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
26 مشاهده
0 متقاضی