انجمن خيريه عالم آل محمد (صل الله علیه و آله) صفه اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کلیات ـ امدادرسانی به نیازمندان ب: روش اجرای هدف ـ شناسایی و کمک

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
22 مشاهده
0 متقاضی