انجمن خیرین مسکن ساز اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : عمران و توسعه | نیکوکاری و امور خیریه |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

اشاعه فرهنگ مشارکت و جلب کمکهای مردمی و خیرین بمنظور ساخت و تولید مسکن ارزان قیمت برای نیازمندان 2) گسترش فرهنگ سنت حسنه وقف در امر تامین مسکن محرومین از طریق بستر سازی مناسب با رعایت احکام ضوابط و مقررات وقف عمری سکنی و وقف انتفاع 3) سیاستگذاری و تعیین خط مشی در امر عمران اراضی و فضاهای مناسب با کاربری‌های مسکونی (هماهنگ با قوانین و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی) به منظور حداکثر استفاده از آنها 4) تلاش در جهت اعتلاء فرهنگ ساخت و تولید مسکن مناسب و ارزان قیمت 5) تلاش در جهت تقویت بنیه مالی انجمن و تامین منابع لازم 6) تلاش و تبلیغ در جهت جذب و هدایت کمکهای مردمی سایر ارگانها دستگاههای دولتی و سایر در آمدها بمنظور ساخت مسکنن ارزان قیمت و ساخت خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای اجاره‌ای 7) شناسایی تقدیر و تکریم و حمایت همه جانبه از خیرین مسکن ساز شهر ستان 8) نظارت برحسن تحقق منویات و اهداف شرعیه خیرین و واقفین مسکن ساز در طوری حیات آنها و بعد از آن 9) هماهنگیهای لازم بین دستگاههای زیربط و خیرین و واقفان مسکن ساز جهت تحقق اهداف انجمن 10) تلاش در جهت ساخت و سازهای خانه‌های استیجاری و غیره برای فرهنگیان دانشجویان و زوجهای جوان از محل منابع و مشارکت خیرین به کمک دولت 11) تلاش در جهت ساخت و ساز خانه‌های سازمانی برای کارمندان و کارگران از محل منابع خیرین به کمک دولت 12) تلاش در جهت ساخت و ساز و تولید انبوه مسکن ارزان قیمت با استفاده از فن آوریهای نوین و با هدف واگذاری به هر طریق و خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر و نیازمند و کمک در جهت کاهش قیمت مسکن 13) بررسی و مطالعه ساز و کارها و تجربیات سایر نهادها و همچنین دیگر کشورها در امر مشارکتهای مردمی در امر ساخت مسکن ارزان 14) تجهیز و تامین منابع بخش خصوصی تعاونی و دولتی در جهت ساخت مسکن مناسب 15) قبول تولیت وصایت نظارت در موقوفات و خیرین مسکن ساز

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
39 مشاهده
0 متقاضی