انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : بهداشت و سلامت |
شهرستان :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :
مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
29 مشاهده
0 متقاضی