انجمن خیریه خمسه طیبه (دانش آموزی ناحیه پنج) اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان بی‌بضاعت و خانواده آنها و بقیه بشرح ماده 8 اساسنامه.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
26 مشاهده
0 متقاضی