بنیاد فرهنگی تاریخی احمد معتمدی اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : مذهبی، هنری ورزشی |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی پیرامون آثار فرهنگی و هنری و تاریخی و تاسیس موزه.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی