جمعیت دوستداران محیط زیست طبیعت یاران اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه : زیست محیطی، گردشگری |
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارتقای سطح دانش اعضا در مورد وضعیت آب، هوا و خاک، ترویج ضرورت حفاظت از محیط زیست برای اعضا و سایر شهروندان، ایجاد مسؤولیت در مورد ضرورت توجه به مبانی توسعه پایدار و ترویج اصلاح الگوهای تولید و مصرف برای حفظ منابع ـ پژوهش، آموزش، ترویج با برگزاری کلاس ها و کارگاههای آموزشی با دعوت از متخصصین و کارشناسان محیط زیست، برگزاری همایش، سمینار و نمایشگاه به منظور ترویج مبانی ضرورت حفظ محیط زیست توزیع بروشور و برگزاری اردوهای آشنایی با طبیعت و محیط زیست برای اعضا و سایر شهروندان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
38 مشاهده
0 متقاضی