خيريه آشيانه رحمت الهي

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد نگهداری و پرورش کودکان بی سرپرست و بد سرپرست اهداف موسسه: 1. پذیرش و سرپرستی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست که براساس قانون از طریق سازمان بهزیستی معرفی می شوند 2. آموزش های فرهنگی و مذهبی به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست 3. آموزش و تربیت فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست همراه با کمک مادی و معنوی و مراقبت شبانه روزی از این کودکان پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی