خيريه آموزشي بهداشتي درماني امام صادق ع حبيب آباد

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - برخوار -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

درمان و معالجه شهروندان و افراد بی بضاعت ـ آموزش مسایل بهداشتی، کمکهای اولیه و ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی ـ ارایه خدمات مشاوره ای پزشکی در زمینه امور پیش از ازدواج، امور خانواده و آسیب های اجتماعی ـ برگزاری همایش و سمینار در راستای اهداف خیریه درمانی ـ هر نوع فعالیت درمانی، آموزشی که در راستای پیشبرد اهداف عالیه خیریه درمانی لازم و ضروری باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
47 مشاهده
0 متقاضی