خيريه ائمه اطهار نياسر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

اهداف مندرج در اساسنامه: کمک به افراد بی بضاعت -خانواده های بی سرپرست-ایتام-دانش آموزان نیازمند -کمک به سالمندان نیازمند-کمک به بیماران نیازمند- تهیه جهیزیه نو عروسان نیازمند

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
19 مشاهده
0 متقاضی