خيريه اجتماعي جواد الائمه روستاي اشکهران شهرستان اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اهداف جمعیت عبارتند از: الف ـ کلیات: کمک به افراد نیازمند روستا درزمینه کمک هزینه درمان ، جهیزیه ،ازدواج و معیشت با اولویت ساکن روستاو نهایت نیازمندان بخش بن رود. ب ـ روش اجرای هدف: در ابتدا جمع آوری کمک های مردمی (در قالب صندوق خیریه ، تاج گل برای مراسم ، جذب کمک مالی ازکارمندان روستا و سایر خیرین ) سپس افراد نیازمند براساس درخواستهای ارسالی به صندوق خیریه و بررسی و تایید در جلسه هفتگی مورد کمک مالی قرار می گیرند. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی