خيريه اشتغال زايي خادم الرضا عليه اسلام اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کلیات ایجاد اشتغال برای خانواده های نیازمندوجوانان فارغ التحصیل و آسیب پذیر تلاش در جهت مهارت آموزی و خود کفایی جامعه هدف برنامه ریزی در جهت رونق تولید و اشتغال زایی در راستای اقتصاد مقاومتی شناسایی و ارتباط با کارآفرینان و تولید کنندگان استان در جهت اهداف خیریه ب: روش اجرای هدف حمایت مادی و معنوی هیئت موسس در راستای تحقق اهداف برنامه ریزی و استفاده از قوانین موجود در جهت تحقق اهداف ارتباط و تعامل با بخش دولتی و غیردولتی واجرای برنامه ها و کارگاههای مهارت آموزی در راستای تحققاهداف تهیه و توزیع جزوات و بروشور و برگزاری کارگاهها و نشست های تخصصی مرتبط با اهداف تحقق اهداف مذکور 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی