خيريه اطعام الايتام صاحب الزمان عج کاشان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

مک به ایتام نیازمندان و خانواده آنان. ب: روش اجرای هدف تامین مایحتاج و نیازمندیهای ایتام و خانواده آنان 2 فراهم نمودن زمینه‌های اعتلای علم ودانش و تحصیل ایتام 3 تلاش در راه ایجاد زمینه‌های کارآفرینی و اشتغال مولد و سازنده برای ایتام 4 کمک به تشکیل خانواده و تهیه جهیزیه و برگزرای مراسم ازدواج و غیره.. 5 اطعام هفتگی ایتام تحت پوشش موسسه (بدیهی است هرگونه فعالیت اقتصادی آموزشی، خدماتی و امثالهم که نیاز به اخذ مجوز

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
23 مشاهده
0 متقاضی