خيريه امام جعفر صادق ع قلعه سفيد

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

نصب صندوقهای انجمن خیریه2 ـ چاپ کارت اشتراک ماهانه (اعانه)3 ـ قبول نذورات ـ موقوفات ـ دریافت رد منظالم و جمع آوری زکات فطریه4 ـ انتشار قبوض کمک به انجمن خیریه ب:روش اجرای هدف کمک به افراد نیازمند جامعه محل انجمن2 ـ کمک به افراد بی بضاعت در امر ازدواج3 ـ کمک به افراد بی سرپرست (افراد بی بضاعت)4 ـ کمک جهت دارو و درمان افراد نیازمند 5 ـ کمک در مورد خاصی که هیات امنابا صلاحیت روحانیت محل تشخیص خواهد داد 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
48 مشاهده
0 متقاضی