خيريه امام حسن مجتبي ع بيمارستان گلديس شاهين شهر

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ساماندهی مشارکتهای مردمی برای حمایت از بیماران – ساخت و تجهیزات و بازسازی و توسعه بیمارستان یا بخشهای درمانی – هماهنگی خیرین برای مشارکت در توسعه سلامت روش اجرای هدف: همکاری با واحد مددکاری بیمارستان جهت کمک به حوزه مددکار به منظور شناسایی نیازهای بیماران و اولویت های توسعه بهسازی و خدمات پرستاری براساس توان موسسه و اولویت های تعیین شده توسط هییت مدیره – پیگیری به منظور بهره برداری از حداکثر ظرفیت های بخش دولتی و غیردولتی – تبلیغات و اطلاع رسانی برگزاری همایش ها و نشست هایی با حضور مردم، خیرین و گروه های داوطلب به منظور معرفی نیازهای بیماران، برنامه های توسعه بیمارستان و اهداف موسسه – شناسایی نیازهای اصلی و اولویت تعیین یا تجهیز منابع از طریق روش های نوین کسب منابع – برگزاری جشن های گلریزان، بازارچه های خیریه، گرفتن حق عضویت، توزیع صندوق های جمع آوری کمک های مردمی با اخذ مجوز

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
31 مشاهده
0 متقاضی