خيريه امام موسي کاظم ع ويژه امور زندانيان شهرستان نجف آباد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به ارتقای وضعیت بهداشت و درمان زندانیان توسعه فضای آموزش و رفاهی زندانیان کمک به آزادی زندانیان نیازمند سازماندهی امور زندانیان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی