خيريه اميد باغبادران زنده رود

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ارائه خدمات غیر تخصصی سر پائی و موردی به جامعه هدف بهزیستی در بخش توانبخشی ـ ارائه خدمات تخصصی روزانه به جامعه هدف بهزیستی در بخش توانبخشی ـ ارائه خدمات تخصصی شبانه روزی به جامعه هدف بهزیستی در بخش توانبخشی. انجام موضوع موسسه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکانپذیر می باشد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی