خيريه امير المومنين روستاي هرمدان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به مستضعفان و فقرای روستا ب : روش اجرای هدف : پخش صندوق هایی در بین مردم و جمع آوری مردمی و رساندن به دست نیازمندان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
35 مشاهده
0 متقاضی