خيريه ايتام خوبان روزگار

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خوانسار -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم به منظور مساعدت و رفع نیاز با اولویت ایتام و سپس رفع نیاز محتاجان و مستمندان و تامین هزینه درمان آنها ـ مساعدت و همکاری با سایر خیریه های معتبر و مراکز نیکوکاری شهر خوانسار احداث مراکز بهداشتی و درمانی غیر انتفاعی روش اجرای هدف: انجام هر گونه فعالیت با سرمایه موسسه طبق قوانین سازمان های مردم نهاد بمنظور درآمدزایی و تقویت بنیه مالی موسسه و صرف درآمد آن جهت تحقق اه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
19 مشاهده
0 متقاضی