خيريه باب الحوائج علي اصغر خميني شهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خمینی شهر -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به تحصیل و مسکن و امرار معاش و هزینه‌های درمانی فقرا و مستمندان، یتیمان هم چنین تهیه و کمک به تامین جهزیه خانواده‌های بی بضاعت‎: روش اجرای هدف: جمع آوری کمک‌های نقدی و جنسی خیرین حقیقی و حقوقی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
21 مشاهده
0 متقاضی