خيريه باران لبخند اميد فردا

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایت مالی از دانش آموزان نیازمند با استعداد و حمایت از زنان بی بضاعت سرپرست خانوار و تامین جهیزیه ویژه زوج‌های جوان و نیازمند

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
12 مشاهده
0 متقاضی