خيريه باز پروري و حرفه آموزي حيات کاشان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ازپروری و ایجاد اشتغال جهت معتادین پاک شده با ایجاد کارگاره کوچک تولیدی جهت معتادین پاک شده نظارت به ترک اعتیاد معتادین با روش کار آفرینی و تأمین کمک هزینه ترک معتادین نیازمند.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
44 مشاهده
0 متقاضی