خيريه بيمارستان عيسي بن مريم ع اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کلیات کمک به کاهش هزینه‌های بیماران نیازمند ساماندهی امکانات و خدمات موجود برای حمایت از بیماران ساخت و تجهیز وبازسازی و توسعه بیمارستان هماهنگی خیرین برای مشارکت در توسعه سلامت می‌باشد. حمایت‌های مادی و معنوی از بیماران ب: روش اجرای هدف کاهش هزینه‌های درمانی بیماران از طریق خیریه تجهیز و خرید وسایل مورد نیاز بیمارستان با کمک خیرین برگزاری جلسات همایشها، کارگاههای اموزشی برای پیشگیری از بیماری

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
22 مشاهده
0 متقاضی