خيريه ترک اعتياد سعادت گستر اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ثبت موضوع فعالیت بشرح ذیل بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ـ تشکیل کمپ ترک اعتیاد و بازپروری و هرگونه اموری که به نحوی با موضوع موسسه مرتبط باشد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی