خيريه تسنيم نور شهرضا

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - شهرضا -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به گسترش فرهنگ و بالا بردن بیشتر سطح دانش همگانی2 ـ کمک های مادی، علمی، آموزشی، فرهنگی و خدماتی برای افراد مستمند و محروم و نیازمند با اولویت فرهنگی تحصیلی و ورزشی و مقدم دانستن زنان سرپرست خانوار و کودکان و جوانان3 ـ ترویج فرهنگ نوع دوستی در جامعه4 ـ ایجاد اشتغال برای اقشار نیازمند با تأکید بر جوانان و زنان سرپرست خانوار5 ـ نخبه پروری و تلاش در راستای پرورش نخبگان در جامعه 6 ـ ارتقاء سطح ورزش و تقویت تیم ها و گروه های ورزشیب: روش اجرای هدف1 ـ اهداء کمک به گروه های هدف خصوصاً جوانان و زنان سرپرست خانوار و تهیه ملزوماتی از قبیل کتاب2 ـ اهداء کمک به تیم ها و گروه های ورزشی و نیز اعضاء این تیم ها و گروه های ورزشی 3 ـ برپایی همایش نمایشگاه ها، سمینار، دوره های آموزشی، تحقیق و پژوهش، مسابقه و ارائه نتایج مربوطه 4 ـ فراهم کردن ابزار کار برای مشاغل خانگی 5 ـ تهیه و ارائه کالا و خدمات مورد نیاز طبقات مختلف ذی حق در چهار چوب تولید به مصرف6 ـ تهیه تابلو های تبریک و تسلیت7 ـ دریافت اعانه و کمک به طور مستقیم و غیر مستقیم و نیز صندوق های صدقات جهت کمک به گروه های هدف8 ـ ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای اقشار آسیب پذیر پس از کسب مجوز از وزارت بهداشت

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی