خيريه توان افزايي مناطق محروم و روستايي مهر فضيلت

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

توانمند سازی افراد مناطق محروم و روستایی برا ی بهره بردن و شناسایی مشکلات اجتماعی و ارتقای مهارت های کار و اجتماعی – توانمند سازی افراد مناطق محروم و روستایی با استفاده از نیروی های مردمی منطقه – اهداف راهبردی جهت توانمندی افراد متخصص منطقه جهت رفع مشکل اشتغال – بهبود کیفیت عمومی زندگی افراد مناطق محروم و روستایی. ب) روش اجرای هدف: توان افزایی افراد بومی با استفاده از حمایت های مالی – کمک به ایجادارتباط موثر برای بهره برداری از ظرفیت های موجود دولتی و خصوصی در متاطق محروماستان -ارتقا تخصص افراد برای رسیدن به خودکفایی مالی – برگزاری همایش های مرتبط و گردهمایی افراد با تجربه در این زمینه – تکثیر بروشور های مرتبط برای ارتقا سطح اطلاعات عمومی افراد منطقه – استفاده از سایت های ارتباطی برای ارتقا اطلاع رسانی – تهیه طرحهای جامع محرومیت زدایی و توسعه پایدار – ارتباط و تعامل با بخش دولتی و غیردولتی در راستای اهداف. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی