خيريه توسعه كارآفريني و اشتغال جوانان مهدوي

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

توسعه و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی زنان و جوانان اهتمام جهت اشتغال محور شدن خیریه ها و توسعه خیریه های کار آفرینی کمک به کاهش بیکاری و تبعات فردی و اجتماعی آن ایجاد مراکز شهری و روستایی، علمی و پژوهشی، اجتماعی، فرهنگی و هنری، بهداشتی و… جهت گسترش و اشتغال و کارآفرینی تشویق مردم به گسترش فرهنگ سرمایه گذاری در بخش اشتغال و کارآفرینی روش های اجرایی اهداف موسسه عبارتند از: ایجاد کارگاه های تولیدی و اشتغال و اشتغال زایی جهت افراد جامعه هدف با اخذ مجوزهای قانونی از مراجه ذی صلاح گسترش زمینه های ایجاد اشتغال خانگی و خانوادگی و اجتماعی ایجاد زمینه های گسترش و جلب حمایت های مالی و معنوی جهت کارآفرینی و اشتغال زایی ایجاد کارگاه ها و مراکز علمی و کاربردی آموزشی و پژوهشی و مهارتی جهت ارتقاء سطح علمی و مهارتی، تخصصی برگزاری نمایشگاه و جشنواره ها و برنامه های اجتماعی، علمی و فرهنگی داخل و خارج از کشور بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص جهت برنامه ریزی و اجرایی کردن اهداف شناسایی خانواده های نیازمند و تعامل با آن ها جهت اشتغال زایی ایجاد همکاری با سازمان ها و ارگان های خصوصی و دولتی و موسسات خیریه پشتیبانی و هدایت تولیدات تا عرضه به بازار و دارآمد زایی تبصره 1: انجام هرگونه فعالیت مغایر با اهداف اساسنامه موسسه ممنوع است. تبصره 2: تمامی فعالیت های موسسه غیرسیاسی، غیر تجاری و غیر انتفاعی است.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی