خيريه حبيب ابن مظاهر محمديه مبارکه

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - مبارکه -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ارتقای و گسترش فرهنگ خیرخواهی تقویت روحیه تعاون همکاری و تفاهم فعالیتهای نیکوکارانه تلاش در جهت ایجاد بستری مناسب برای توانمندی و کمک به مستمندان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
21 مشاهده
0 متقاضی