خيريه حضرت اباصالح عج لادان شهرستان اصفهان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

مک به نیازمندان از قبیل خوراک پوشاک دارو و درمان تهیه جهیزیه به ازدواج جوانان 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
30 مشاهده
0 متقاضی