خيريه حضرت ابوالفضل روستاي نيسيان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

جمع آوری انفاقات مردم خیر در تمام زمینه ها، کمک به نیازمندان و موسسات فرهنگی مذهبی و هر عملی که مصداق خیر باشد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
33 مشاهده
0 متقاضی