خيريه حضرت ابوالفضل ع کربکند

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - برخوار -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایت مالی از خانواده های بی بضاعت و بی سرپرست و ایتام و کمک به تحصیل و درمان.ب:روش اجرای هدف:تامین مالی برای کمک به امورخیریه توسط اعضاء هیات امنا.ایجاد وب سایت به نام خیریه وتبلیغ در چهارچوب اهداف خیریه استفاده ازتوان خیرین و تاج و تفت مراسم.ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
54 مشاهده
0 متقاضی