خيريه حضرت ابوالفضل وزوان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

فرهنگی ( مراسمات ، سخنرانی ، پخش کتاب و غیره ) کمک به ایتام ( نقدی بعنوان مستمر پوشاک و غیره ) وام ضروری به افراد کم بضاعت

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
23 مشاهده
0 متقاضی