خيريه حضرت امام حسن مجتبي ع اردستان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه و کمک هزینه‌های درمانی و مخارج زندگی افراد مستمند و ایتام تهیه بن خوارو بار جهیزیه زیر پوشش قرار دادن به صورت وجه نقد تهیه گوشت سفید

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
33 مشاهده
0 متقاضی