خيريه حضرت امام رضا ع ده سرخ مبارکه

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - مبارکه -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 انجام خدمات اجتماعی و خیریه برای طبقات محروم با تصویب هیات مدیره. ـ حمایت مالی به دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت با تصویب هیات مدیره. ـ تشکیل کلاسهای آموزشی، فرهنگی و غیر درسی برای دانش پژوهان بی بضاعت در صورت اخذ مجوز خاص از مراجع مربوطه. ـ کمک به اشتغال زائی خصوصا برای خانواده های کم درآمد بی سرپرست و بدسرپرست با تصویب هیات مدیره. ـ کمک به بیماران روحی و جسمی نیازمند. ـ هزینه در مراسم معنوی اکرام و اطعام ایتام، بیماران و سالمندان نیازمند. ـ مساعدت برای خرید جهزیه و ازدواج آسان زوج های طبقه پایین جامعه با تصویب هیات مدیره ب: روش اجرای هدف: ـ به کار گیری نیروهای متعهد و متخصص برای برنامه ریزی و اجرائی کردن اهداف. ـ شناسایی خانواده ها و افراد بی بضاعت و برقراری ارتباط با آنها برای اطلاع رسانی. ـ شناسایی و هماهنگی با خیرین توسط هیات مدیره. ـ تشکیل مراکز جمع آوری کمک های خیرین از جمله تاج گل، نذورات نقدی و نصب صندوق کمک به خیریه با اخذ موافقت از هیت نظارت به سازمان های مردم نهاد شهرستان وفق کانون و آیین نامه ها

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
27 مشاهده
0 متقاضی