خيريه حضرت اميرالمومنين ع روستاي قلعه سرخ

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - فلاورجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

: کمک به نیازمندان و مستمندان روستاهای قلعه سرخ ـ وزیرآباد ـ علی آباد واقع در بخش پیربکران، شهرستان فلاورجان ب) روش اجرای هدف: کمک به نیازمندان و مستمندان روستاهای قلعه سرخ ـ وزیرآباد ـ علی آباد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
28 مشاهده
0 متقاضی