خيريه حضرت خديجه کبري ويلا شهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 علیرضا یزدانی به کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اشرف یزدانی به کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید معصومه نوروزی به کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید زهره یزدانی به کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت اعضای ا

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی