خيريه حضرت رقيه س کفرود اصفهان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - ورزنه -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. * موضوع موسسه: کمک به افراد نیازمند و ایتام (دریافت کمک ها و هدیه ها از مردم خیر خواه روستا و تخصیص آن به افراد نیازمند روستا

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
43 مشاهده
0 متقاضی