خيريه حضرت زهراي مرضيه مسجد النبي شهرستان خميني شهر

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خمینی شهر -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

رسیدگی به خانواده های بی سرپرست، محروم، ایتام، سادات، نیازمند و مابقی بشرح ماده 9 اساسنامه

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
43 مشاهده
0 متقاضی