خيريه حضرت زينب س زرين شهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - لنجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: 1 کمک به دانش آموزان و دانشجویان مستمند 2 شناخت فقرای واقعی و کمک کردن به آنها با تشخیص اولویت و ضرورت 3 تهیه جهیزیه و سیسمونی 4 کمک به ازدواج جوانانی که از نظر مالی در مضیقه هستند الف: کلیات: شناخت فقرای واقعی و کمک کردن به آنها با تشخیص اولویت و ضرورت کمک به بیماران مستمند، تهیه جهیزیه سیسمونی کمک به دانش آموزان مستمند کمک به ازدواج جوانانی که از نظر مالی در مضیقه هستند. روش اجرایی: به دو شکل می‌باشد 1 حضور فقرا در محل موسسه برای دریافت پول و کالای جنسی 2 کمک یا صدور قبض برای دریافت کالا.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
25 مشاهده
0 متقاضی