خيريه حضرت سجاد فروغي اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایت مالی و برگزاری کلاسهای آموزشی فرهنگی در جهت امور مادی و معنوی خانواده

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
18 مشاهده
0 متقاضی