خيريه حضرت صديقه طاهره کوثر قرآن اصفهان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ستفاده از منابع فرهنگی، کمک به ایتام و نیازمندان و برپایی مجالس فرهنگی، دینی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
29 مشاهده
0 متقاضی