خيريه حضرت علي ع امير مومنان زفره اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: اهداف انجمن عبارتند از: الف: کلیات: رفع احتیاجات ضروری نیازمندان، فرهنگی، اجتماعی، ب: روش اجرای هدف: بصورت گروهی، پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح/

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی