خيريه حضرت علي مسجد علي خوراسگان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به خانواده های محروم، تهیه جهیزیه، هزینه های درمانی و بیمارستانی محرومین، هزینه های تحصیلی دانشجویان بی بضاعت، کمک در جهت اصلاح معتادین، سرمایه گذاری در جهت ایجاد فرصت های اشتغال

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی