خيريه حضرت علي مسجد علي خوراسگان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به خانواده های محروم، تهیه جهیزیه، هزینه های درمانی و بیمارستانی محرومین، هزینه های تحصیلی دانشجویان بی بضاعت، کمک در جهت اصلاح معتادین، سرمایه گذاری در جهت ایجاد فرصت های اشتغال

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی