خيريه حضرت فاطمه الزهراء س نجف آباد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

شتغال زایی وکارآفرینی برای زنان بی سرپرست ، سرپرست خانوار که درآمد آنها جهت امرار معاش برای خانواده وحمایت از خانواده‌های کم در آمد خواهد_بود . ب : روش اجرای هدف شناسایی خانواده هاوافراد بی بضاعت و ارتباط آنها به منظور خدمات رسانی ، ایجاد کسب و کارخانگی ویژه بانوان سرپرست و بد سرپرست ، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه بانوان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
26 مشاهده
0 متقاضی