خيريه حضرت قائم عج رضوانشهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - تیران و کرون -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

: کمک به نیازمندان و درماندگان در خصوص معیشت و زندگی – کمک به بیماران نیازمند -کمک به جوانان نیازمند در شرف ازدواج – کمک در انجام امور عام المنفعه – کمک به سالمندان و از کار افتادگان ب: روش اجرای هدف : جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی از افراد خیر بومی و غیر بومی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
27 مشاهده
0 متقاضی