خيريه حضرت قاسم عليه السلام اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد، جمع آوری کمک و مساعدت از اعضاء و سایرین، رسیدگی به نیازمندان، کمک و مساعدت به امور فرهنگی و بهداشتی، رسیدگی و مساعدت در امور ازدواج و جوانان، پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح./

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی