خيريه حضرت معصومه شهرستان گلپايگان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - گلپایگان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات توانمند سازی زنان خانوار جهت کسب درآمد حلال – اشتغالزایی و آموزش مهارت برای زنان ب : روش اجرای هدف از طریق قرار دادن مکانی برای اشتغال بانوان بی سرپرست . انجام فعالیتهایی از قبیل قلاب بافی . بافتنی . گلیم بافی . فرش بافی . به نفع زنان سرپرست خانوار . پاک کردن و خرد کردن سبزی توسط زنان پس از اخذ مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
28 مشاهده
0 متقاضی